Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti inovativních postupů pro segment strojírenství ve Středočeském kraji

esf

Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti inovativních postupů pro segment strojírenství ve Středočeském kraji

Reg. č. projektu:                                                  CZ.1.07/3.2.11/03.0108 Zkrácený název projektu:                                 Inovace pro konkurenceschopnost           Harmonogram realizace projektu:                 1.10.2013 – 30.9.2014 Místo realizace projektu:                                   Středočeský kraj Název programu podpory:                                Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory:                                                   3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Číslo a název globálního grantu:                     Středočeský kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2 Vyhlašovatel (ZS):                                               Krajský úřad Středočeského kraje Nositel projektu:                                                  Grant Help, s.r.o. Manažer projektu:                                               Mgr. Andrea Laciaková Kontakt:                                                                 andrea.laciakova@granthelp.org   Popis projektu: Hlavním cílem projektu byl rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zvolenou cílovou skupinu (obory strojírenství ve Středočeském kraji), konkrétně zaměstnanců strojírenských podniků. Záměrem bylo vytvořit zcela nový program dalšího vzdělávání, který by reagoval na aktuální potřeby trhu, pro účastníky by představoval efektivní nadstavbu jejich výchozího vzdělání, který by byl zaměřen na rozvíjející a navazující profesní vzdělávání provázané s praxí, přinášel by zcela nové postupy a principy využívání inovativních procesů, vykrýval vzrůstající tlak a nároky na konkurenceschopnost daných podniků s přihlédnutím k současným znalostem, předpokladům a zároveň žádoucímu rozšíření odbornosti. Projekt, díky na míru účastníkům připravenému vzdělávacímu programu, nejen ve své době realizace, ale i v době udržitelnosti neustále vyplňuje „bílé" místo v oblasti dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji, kde je potřeba vzdělávání v inovativních postupech reflektující specifika oboru strojírenství. Udržitelnost je zachována zejména již zmíněnou aktualizací a rozvojem všech vzniklých metodik a učebních materiálů pro níže uvedený seznam vzdělávacích kurzů: 1) Metody získávání podnětů pro inovace v podmínkách strojírenských podniků I 2) Metody získávání podnětů pro inovace v podmínkách strojírenských podniků II 3) Tvorba inovativních řešení (od začátku k inovativním řešením) ve strojírenských podnicích 4) Prototypování a testování nových řešení ve strojírenských podnicích 5) Inovativní metody a komercionalizace nových řešení ve strojírenských podnicích 6) Využití inovativních metod a tvorba firemní strategie ve strojírenských podnicích 7) Využití inovativních metod a prodej a marketing ve strojírenských podnicích   Stanovené cíle projektu byly v rámci realizace naplněny pomocí těchto aktivit:
  1. Tvorba inovativního vzdělávacího programu pro CS (celkem vytvořeno 7 vzdělávacích kurzů) + pro každý z nich vytvořené postupy, metodické příručky a studijní podklady
  2. Pilotní ověření nově vytvořených kurzů DV
  3. Evaluace a úprava programu DV
  Od záři 2014 začalo probíhat pilotní ověření celého modulu, které bylo rozděleno do jednotlivých kurzů, celkem absolvovali účastníci každé skupiny 19 dní vzdělávání. Každý kurz vždy vedli dva lektoři a to z důvodu náročnosti lektorských technika a nejvyšší možné míře zapojení účastníků do výuky. Po absolvování každého kurzu dostali jeho účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Na základě zpětné vazby účastníků a zkušenosti z realizace projektu došlo k úpravám studijních materiálů. V pilotním ověření, které bylo realizováno na dvě skupiny, bylo podpořeno celkem 30 osob, z toho 8 žen a 22 mužů, kterým bylo po absolvování celého modulu vystaveno osvědčení a absolvování kurzů.   Cílová skupina projektu: Cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání zaměstnanců strojírenských podniků ze Středních Čech, přičemž se jedná o zaměstnance středního managementu, prodeje, vývoje, výroby, technické podpory, zákaznické podpory atd., tedy o všechny ty, kteří se podílí na posilování konkurenceschopnosti firmy a na vývoji nových výrobků a služeb. Cílovou skupinu tvoří zejména zaměstnanci na těchto pracovních pozicích: - Střední management obecně, - Vedoucí výroby, - Specialista výroby, - Vedoucí servisních služeb, - Specialista servisních služeb, - Vedoucí vývoje, - Specialista vývoje, - Vedoucí prodeje, - Specialista prodeje, - Vedoucí technické podpory, - Specialista technické podpory, - Vedoucí zákaznické podpory, - Specialista zákaznické podpory - Dále mohou být zastoupeni i zaměstnanci ekonomických či personálních oddělení, aj.   Zdůvodnění potřebnosti: Z naší předchozí praxe s cílovou skupinou, a to jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli jasně vyplývá potřeba systematického řešení problematiky vzdělávání v oblasti zavádění inovativních postupů. Potřebu vytvoření navrženého nového programu DV, a tak i realizace projektu, dále vyvozujeme z dotazníkového šetření v rámci oborových asociací, firem, které nám potvrdily svůj zájem, jak o vlastní řešení, tak o účast na pilotním testování vytvořených kurzů. Inovace jsou vnímány jako mocný nástroj ke zvýšení konkurenční schopnosti podniku, ale mnohdy také jediným prostředkem k udržení samotné existence daného podniku. Pokud si dnešní podniky uvědomí význam a smysl inovačních postupů a technologií a aplikují systematické procesy změny do své podnikové strategie, otevře se jim cesta k prosperitě, musí mít však dostatek odvahy využít změnu jako příležitost k růstu. Zdroje pro vytvoření dostatečné znalostní a vědomostní báze v oblasti inovativních postupů jsou omezené. Na trhu je nedostatečná a těžko dostupná nabídka - vlastní téma zvyšování kompetencí v oblasti konkurenceschopnosti zejména pak pomocí moderních metod inovace je jak tematicky, tak metodicky v současné době nepokryté a to nejen v oblasti strojírenství. Zde je tento nedostatek o to palčivější, že se obecně jedná o jedno z nejdůležitějších odvětví hospodářství nejen u nás. V zahraničí je vysoký tlak na konkurenceschopnost těchto podniků řešen právě velkým důrazem na další vzdělávání pracovníků v oblasti inovací a prototypování, což je u nás běžné např. v elektrotechnickém a počítačovém průmyslu, implementace do oblasti strojírenství skrze kurzy DV však doposud chybí. Vytvořené metodiky kurzů vzdělávacího programu vychází a stojí na pevném spojení s každodenní praxí a jsou spojeny s každodenními aktivitami firem. Zároveň umožňují rozvoj pracovního uplatnění absolventů kurzu, jejich širšího zapojení do aktivit zaměstnavatele a přínos k tvorbě nových míst a udržitelnost zaměstnanosti.   Udržitelnost projektu: Po ukončení pilotáže byly nově vzniklé vzdělávací kurzy využity k dalšímu vzdělávání osob z řad zvolené cílové skupiny projektu. Naše společnost tak i nadále rozvíjí kompetence účastníků DV tj. zaměstnanců strojírenských podniků v ČR. Nově vytvořený program byl zařazen do běžné nabídky kurzů dalšího vzdělávání naší společnosti a je dostupný osobám z CS. I po ukončení financování z ESF je nově vytvořený produkt podrobován neustálé kontrole ze strany vedení naší společnosti. Jsou pravidelně prováděny evaluace a případné modifikace, ať už přímo na základě feedbacku osob z cílové skupiny, nebo i na základě požadavků oboru. V rámci udržitelnosti projektu se předpokládá i v určitém směru tzv. spillover efekt nově vytvořeného vzdělávacího programu, ať už z geografického hlediska (další kraje v ČR), tak z hlediska oborového - např. další odvětví průmyslové výroby a po výraznější modifikaci pak nově vytvořený program bude moci sloužit i pro obchodní společnosti v ČR.