Bc. Tereza Housková
Projektová koordinátorka – metodička

Pracovní zkušenosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Finanční manažer pro čerpání dotací z fondů EU (ERDF). Rozsah odpovědností: Kontrola uskutečněných výdajů a posouzení způsobilosti k proplacení ze strukturálních fondů z OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Accenture Services, s.r.o.

Externí administrátor Ministerstva práce a sociálních věcí. Projektový a finanční manažer pro čerpání dotací z fondů EU (ESF). Rozsah odpovědností: Komunikace s příjemci podpory a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Administrace podpory ze strukturálních fondů EU. Kontrola a autorizace monitorovacích zpráv se žádostmi o platbu. Znalost projektové i finanční části kontroly. Kontrola podkladů pro žádosti o platby (faktury, pracovní výkazy, pracovní smlouvy). Odpovědnost za dodržování metodiky financování dle požadavků ESF (uznatelné náklady, přesuny v rámci schváleného rozpočtu, nákup služeb). Kontrola veřejných zakázek. Hlášení nesrovnalostí zjištěných při kontrole. Osobní konzultace s příjemci podpory. Kontroly na místě. Školení nových zaměstnanců v metodice a postupech administrace monitorovacích zpráv. Vedení metodických porad. Vedení osobních konzultací s příjemci dotací. Moderování panelových diskuzí a seminářů s příjemci dotací. V rámci firmy odpovědnost za dodržování systému managementu bezpečnosti informací – ISO/IEC 27001 (školení zaměstnanců a řešení agendy spojené s ISO pravidly).

Vzdělání

Policejní akademie ČR v Praze – Fakulta bezpečnostního managementu – bakalářský program veřejná správa – Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě