MUDr. Roman Vyhnánek
Project Manager

Pracovní zkušenosti

Technologická agentura ČR

Odborný pracovník
Příprava výzev pro tzv. Smart akcelerátor (součást implementace RIS3) v rámci přípravy OP VVV.
Expert pro oblast bio-medicíny pro revize hodnocení projektových žádostí předložených TA ČR v rámci národních programů.

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Odborný pracovník, vedoucí realizačních týmů
Vedení týmu administrujícího grantová schémata ŘO JPD 3. Technická asistence pro ŘO JPD 3 při implementaci JPD 3 a pro ministerstva životního prostředí, místního rozvoje a průmyslu a obchodu při přípravě Evropského sociálního fondu v České republice. Lektorská činnost. Vedení projektového týmu Zprostředkovatele blokového grantu FM EHP/Norsko – Fond pro podporu výzkumu. Příprava, vedení a hodnocení projektových žádostí. Vedení týmu externí administrace grantových projektů ZS OP LZZ. Vedení týmu subkontraktora pro kontroly projektů ZS OP LZZ, účast při veřejnosprávních kontrolách.

The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Projektový manažer, zastupující vedoucí programu
Management projektů a koordinace projektových týmů v oblastech podnikání a životní prostředí, udržitelného rozvoje, eko-efektivity, odpadového hospodářství, managementu odpadních vod, výcvik ve zmíněných oblastech, management rozvojové pomoci, asistence při harmonizaci s právem EU, vyjednávání v oblasti životního prostředí. Hodnocení projektových žádostí. Projekty byly prováděny v současných nových členských státech EU (mimo Malty a Kypru) a na Balkáně (mimo Řecka a Turecka).

České ekologické manažerské centrum

Ředitel programu, president, výkonný ředitel
Řízení neziskové organizace, koordinace expertů členských organizací a koordinace projektových a výzkumných týmů. Management, a supervize projektů a environmentálních studií (financovaných MŽP, MPO, prostředky členů a mezinárodní institucemi, vč, EK) na témata udržitelného rozvoje, průmyslové ekologie, prevence znečištění (vč. IPPC), eko-efektivity, environ-mentální politiky, programy a legislativy, environmentálního managementu, managementu zdraví a bezpečnosti při práci, posuzování a managementu rizik a havárií, environmentálního výcviku.

Ministerstvo životního prostředí ČR

Poradce, vedoucí oddělení, ředitel odboru
Vedení týmu oddělení a odboru, koordinace expertních pracovních skupin a resortní spolupráce s ministerstvem zdravotnictví v oblastech preventivní environmentální medicíny, managementu a hodnocení rizik, hodnocení nebezpečných faktorů, environmentálního hodnocení technologií, monitoringu environmentálního zdraví, monitoringu potravních řetězců, management výskytu radonu, regionální environmentální management, environmentální politiky, programů a legislativy. Management a supervize řady programů a projektů.

Obvodní ústav národního zdraví Praha 8

Odborný pracovník, vedoucí oddělení, zastupující vedoucí odboru
Komunální hygiena, posuzování životních podmínek, stavebních záměrů, měření znečištění ovzduší a vody, emisí hluku, preventivní medicína, environmentální epidemiologie neinfekčních chorob, výživové stavy populace, hygiena dětí a dorostu, vedení týmu oddělení a odboru.

Okresní ústav národního zdraví Český Krumlov

Odborný pracovník, vedoucí oddělení
Komunální hygiena, hygiena práce a pracovní lékařství, posuzování pracovních a životních podmínek a stavebních záměrů, měření znečištění ovzduší, vody a hlukových emisí.

Vzdělání

Lékařská fakulta hygienická University Karlovy – všeobecné lékařství
Institut dalšího vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF) – hygiena a epidemiologie – hygiena všeobecná a komunální
Management Science for Health, U.S. – Politiky, programy a management environmentálního zdraví
International Institute for Management Development – Modern Manager