Ing. Kristýna Braumová
Konzultant pro oblast životního prostředí
Zaměstnána v GH od 1.2.2016

Pracovní zkušenosti

Projektová manažerka

– kompletní zpracování žádostí o dotace ze strukturálních
fondů EU, zejména z OPPIK a OPŽP
– administrace žádostí v systémech eAccount, Benefit, Benefill
a MS2014+
– služby související s realizací projektů spolufinancovaných ze
strukturálních fondů (publicita, změnová řízení)
– příprava žádostí o platbu
– vypracování monitorovacích zpráv
– kompletní administrace výběrových řízení dle Pravidel pro
výběr dodavatelů i dle ZVZ
– komunikace s klienty
– vyhledávání vhodných dotačních titulů

Vzdělání

Česká zemědělská univerzita v Praze (CZU)

Ekologie a ochrana životního prostředí
Bakalářská práce na téma: Řešení nebezpečných odpadů v rámci plánu odpadového hospodářství
Diplomová práce na téma: Materiálové toky platiny v procesu nakládání s odpady autokatalyzátorů ve vybraném podniku v ČR – práce oceněna děkanem fakulty