Mgr. Andrea Laciaková
Ředitelka sekce neinvestičních projektů
Zaměstnána v GH od 1.9.2008

Pracovní zkušenosti

Disponuje dlouholetými zkušenostmi z administrací projektů, rovněž tak jejich zpracováváním.
Je zpracovatelkou podpořených projektů například pro společnosti: AZ Catering Services s.r.o.,
Dekonta, Electro World.

Úřad práce v Karlových Varech

Odd. Správy Evropského sociálního fondu.
Projektová manažerka pro grantové schéma Zvýšení adaptability zaměstnavatelů
a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora
konkurenceschopnosti a národní projekt v rámci Integrace specifických skupin
obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, Operační program Rozvoj lidských zdrojů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Správa služeb zaměstnanosti, odbor
Trhu práce, odd. Specifických podpor zaměstnanosti. Odborná referentka
a projektová manažerka pro nadregionální grantové schéma pro oblast
rovných příležitostí, Operační program rozvoj lidských zdrojů.

Národní vzdělávací fond

Projektová a finanční manažerka pro grantové
schéma Konkurenceschopnost, Jednotný programový dokument pro cíl 3
hlavní město Praha a projektová manažerka pro opatření B Fondu pro podporu
výzkumu Finančních mechanizmů Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

  • Absolvovala zahraniční stáže v Bruselu v rámci česko-vlámské spolupráce při
    MPSV a projektu Partnerství pro budoucnost, realizovaného Karlovarským krajem.
  • Obdržela certifikát k zadávání veřejných zakázek.
  • Je hodnotitelkou grantových projektů OPPA.

Vzdělání

Západočeská univerzita v Plzni, magisterský titul v oboru Teorie a
filosofie komunikace (SZZ: sociologie médií, filosofie jazyka, lingvistika, sémiotika).