Granty a dotace – Štrukturálne fondy pre Slovensko

Disponujeme konzultantmi so skúsenosťami so spracovaním
projektových žiadostí do vybraných operačných programov
na Slovensku. Jedná sa hlavne o:

Regionálny operační program

Hlavný cieľ
Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry
a vybavenosti v regiónoch. Operačný program sa prostredníctvom
zamerania svojich prioritných osí dopĺňa s operačným programom
(OP) Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencie schopnosť a
hospodársky rast, OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Riadiaci orgán
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Finančný príspevok Európskeho spoločenstva
1 445 000 000 EUR

Operačný program životné prostredie

Zameranie
Zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania
zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej
infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na posilnenie
environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.
Globálny cieľ programu prispieva k napĺňaniu cieľa strategickej priority
Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, ktorým je zvýšenie vybavenosti
regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich
verejných služieb
.
Riadiaci orgán
Ministerstvo životného prostredia SR
Finančný príspevok Európskeho spoločenstva
1 800 000 000 EUR

Operačný program konkurencie, schopnosť a hospodársky rast

Globálny cieľ
Zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu
a zamestnanosti. Prioritné osi operačného programu sa dopĺňajú
s niektorými oblasťami, ktoré sú podporované v programoch
Regionálny operačný program, Výskum a vývoj, Zamestnanosť
a sociálna inklúzia a Vzdelávanie.
Riadiaci orgán
Ministerstvo hospodárstva SR
Finančný príspevok Európskeho spoločenstva
772 000 000 EUR