Program Školicí střediska

V rámci programu Školicí střediska mohou podniky žádat o dotaci na výstavbu,
rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školících
místností.

Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o
vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání. Podmínkou však je,
aby se ve školicím středisku vzdělávali především zaměstnance
podniků, které působí ve vymezených oborech. Tyto obory jsou
přesně definovány ve výzvě.

Základní charakteristiky

Kdo může žádat (příjemce podpory)

 • Podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE (dříve OKEČ).
 • Sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení).

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)

Dotace 0,2–100 mil. Kč. Míra podpory je dána regionální mapou platnou pro období 2007–2013.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví),
 • nákup či úprava nemovitostí,
 • výstavba či rekonstrukce objektů,
 • technická a dopravní infrastruktura,
 • projektová dokumentace,
 • školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání;
 • školicí programy,
 • software.

Podniky v jakém odvětví (CZ-NACE) mohou žádat

Zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené
s informačními a komunikačními technologiemi. Přesné vymezení
je uvedeno ve Výzvě

Ostatní podmínky projektu

 • Ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy.
 • Příjemce podpory musí prokázat min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období.
 • Příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu nejméně 5 let (u malých a středních podniků 3 roky) od data ukončení jeho realizace.