Program Potenciál

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům
zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových
a inovačních aktivit
. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo
rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj
výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného
pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií.

Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných
produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však
existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně
použity ve výrobě.

Základní charakteristiky

Kdo může žádat (příjemci podpory)

 • Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.
 • Vybrané právní formy jsou specifikované v textu Výzvy.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)

 • Maximální výše dotace na způsobilé výdaje činí 100 milionů Kč.
 • Procentuální výše dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí regionální mapou platnou pro období 2007–2013.
 • Dotace na vymezené provozní náklady do výše dle pravidla de minimis, tj. max. do výše 200 000 EUR (pouze pro malý a střední podnik).

Na co lze získat podporu (podporované aktivity)

 • Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení)
  zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií,
  pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.
 • Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví
  v odvětvích vymezených oddíly C 13-33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

1. Způsobilé investiční výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek: pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem min. 50 % způsobilých investičních výdajů); budov (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů); pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek: pořízení licencí a know-how (u velkých podniků do výše 50% způsobilých investičních výdajů).

2. Vybrané provozní náklady (de minimis podpora, pouze pro malý a střední podnik)

 • Služby poradců, expertů, studie.
 • Cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace projektu.

3. Náklady na publicitu spojenou s projektem

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze dané Výzvy.

Specifika a omezení

 • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku,
  využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 5 mil. Kč,
  v případě velkých společností 10 mil. Kč.
 • Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek využívaný
  pro podporované aktivity (lze zahrnout i poměrnou část).
 • Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt
  (tj. 1 schválená registrační žádost) na jeden kraj. Toto platí
  i pro personálně spjaté osoby.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy.