Program Marketing

Rozhodli jste se prorazit s vašimi produkty i na zahraniční trhy?
Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Jste malý nebo
střední podnik nebo seskupení malých a středních podniků? Pokud ano,
využijte podpory z programu Marketing. Je zaměřený na rozvoj
aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití
exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových
informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií
vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách
v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů.

Přijímání registračních žádostí do programu Marketing je od 1. března do 15. listopadu 2007.

Kdo může žádat (příjemce podpory)

  • Malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.
  • Seskupení malých a středních podniků.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)

Dotace ve výši 0,1–2 mil. Kč, maximálně 50% způsobilých
výdajů limity platné pro 1. výzvu.

Získání marketingových informací o zahraničním trhu
Dotace maximálně do výše 100 tisíc Kč.
Tvorba propagačních materiálů (např. letáky, brožurky, inzeráty, pozvánky v cizích jazycích)
Dotace maximálně do výše 400 tisíc Kč.
Tvorba cizojazyčných internetových stránek včetně výtvarného návrhu prezentace podniku nebo výrobku, včetně SW pro funkčnost stránek
Dotace maximálně do výše 200 tisíc Kč.
Účast podnikatelů na výstavách a veletrzích v zahraničí
Dotace maximálně do výše 300 tisíc Kč na jednotlivou výstavu.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

  • Získávání a tvorba marketingových informací.
  • Tvorba propagačních materiálů a cizojazyčných internetových stránek.
  • Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí.
  • Výdaje na publicitu spojené s realizací projektu.
  • Specifika a omezení: žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní činnost spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha.
  • Doba realizace projektu může být maximálně 1 rok.
  • Podpořeny budou podniky, jejichž aktivity směřují do oblastí vymezených ve Výzvě v příloze č.1.