Program ICT a strategické služby

Program ICT a strategické služby je zaměřen na rozvoj informační
a znalostní společnosti, a to podporováním nabídky nových ICT produktů a služeb.

Podporu bude možné získat zejména na tyto aktivity

 • Vývoj software,
 • centra sdílených služeb,
 • centra zákaznické podpory,
 • centra oprav high-tech výrobků a technologií.

Základní charakteristiky

Kdo může žádat (příjemci podpory)

 • Všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost.
 • Sídlo nebo bydliště příjemce podpory musí být v České republice.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (zejména stavby a jejich rekonstrukce, nákup pozemků, hardware a sítě, licence, know-how software),
 • vybrané provozní náklady do výše dle pravidla de minimis,
 • nebo hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele,
 • vybrané provozní náklady do výše dle pravidla de minimis.

Vstupní kritéria

 1. Vytvoření nových pracovních míst – dle velikosti podniku a podporované aktivity.
 2. Minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Bližší informace o podmínkách, výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další
specifikace jsou uvedeny ve Výzvě. Příjem registračních žádostí je plánován na březen 2008.